مشتری فوجیان

May 17, 2021
آخرین مورد شرکت مشتری فوجیان

یکی از کارخانه های Hujian همزمان 2 دستگاه از ما خریداری کرده است و تاکنون 4 مشتری در همان منطقه داریم.